Організація захисту інформації з обмеженим доступом: навч. посіб. /А.М.Гуз, І.П.Касперський, С.О.Князєв та ін. – К.: Нац. акад., СБУ, 2018. –252 с.

Організація захисту інформації з обмеженим доступом: підручник / А.М.Гуз, О.Д.Довгань, А.І.Марущак та ін.. ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – 376 с.

Охорона державної таємниці в Україні: навч. посіб. / Гуз А.М., Касперський І.П., Князєв С.О., та ін.- Київ: Нац. акад.. СБУ, 2017.- 192с.

Організація охорони державної таємниці в Україні: навчальний посібник / А. М. Супруненко, І. І. Башта, А. М. Лисеюк, К. С. Свіріна ; Університет державної фіс-кальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 370 с.

Службова інформація: порядок віднесення та доступу. Практичний посібник / За редакцією Д. М. Слизьконіс.– К.: ЦПСА, 2014.- 76 с.

Організаційно-правові основи захисту службової інформації: навч. посіб. /I. П. Касперський, С. 0. Князєв, О. І. Матяш та ін. - К. : Нац. акад. СБУ, 2017.-120 с.

Тихомиров О.О. Правові засади охорони банківської таємниці: електронний навчальний посібник

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : навч. посіб. / О. О. Тихомиров,О. К. Тугарова. − К. : Нац. акад. СБУ, 2015. – 172 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

Тихомиров О.О. Породько В.В. Полонська О.І. Захист персональних даних: правове регулювання: електронний навчальний посібник

Жорж M. Саттон Г. Аналіз закону України «Про захист персональних даних».- Страсбург, 2012

Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с.

Стандарти захисту персональних даних в соціальній сфері / М. В. Бем,, І. М. Городиський. – Львів: б.в., 2018. - 110 с.

Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. — К.: К.І.С., 2015. — 216 с.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні".- К., 2015.- 552 с.

Право на приватність: conditio sine qua non / Харківська правозахисна група – Харків, 2003

Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 1. Доступ до інформації: hic et nunc! Харківська правозахисна група – Харків, 2004

Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на приватність: conditio sine qua non / Харківська правозахисна група – Харків, 2004

Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації"– К., 2012

Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді / За заг. ред. В. Андрусіва, Д. Котляра ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., – К., 2012

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» / [М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2-е вид. допов. – К., 2012

Як отримати публічну інформацію? Практичний посібник. Укладено О.Л.Ващук. - Львів, 2011

Публічна інформація та інформація суспільного інтересу: Аналітичний матеріал за результатами реалізації проекту «Інформація про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної інформації» / За заг. ред. Булгакової М.Г., Львів: ЕДЦ «Правова аналітика», 2013

Як оскаржити порушення права на доступ до публічної інформації?: практичний посібник.- Центр демократії та верховенства права, К.- 2016.- 96с.

Абетка з доступу до публічної інформації: навчально-методичний посібник / За ред. Д. М. Слизьконіc, В. В. Тарана. Автори-укладачі: Р. В. Балабан та ін. ` К.: Центр Політичних Студій та Аналітики, 2012

Доступ до архівних документів: законодавство і практика / Харківська правозахисна група. — Харків: Права людини, 2010

Як покращити доступ громадян до інформації в органах влади // Автори-упорядники: М.Демкова, М.Лациба, А.Марущак. — Київ, 2008. — 56 с.

Трискладовий тест: Принципи та правила застосування: буклет / Д.Котляр, Д.Слизьконіс.– К.: ЦПСА, 2015. - 24 с.

Доступ до публічної інформації: посібник із застосування «трискладового тесту» / за заг. ред. Д. М. Котляра. – К.: ЦПСА, 2014.- 152 с.

Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в контексті інформації про стан довкілля: посібник для громадськості / Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М.- Львів, 2012. - 46 с.

Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в контексті інформації про стан довкілля: посібник для суб’єктів господарювання / Алексєєва Є. А.- Львів, 2012. - 38 с.

Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в контексті інформації про стан довкілля: посібник для суб’єктів владних повноважень на місцевому рівні / Алексєєва Є. А.-Львів, 2012. - 42 с.

Свобода інформації : навчальний посібник для державних службовців. [пер. з англ. Р. Тополевського] — К. : Тютюкін, 2010

Свобода інформації: Навчальний посібник для державних службовців / Харківська Правозахисна Група - Харків, 2005

Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики. - Харків: Права людини, 2009

Інформаційна відкритість органів державної влади України. / За загальною редакцією М. Лациби. — К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. — 156 с.

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. – К.:Москаленко О.М., 2014

Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів. Збірник публікацій Артиклю 19 / За ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк, — К., «Фенікс». — 2008

Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду щодо України / [Інститут Медіа Права; за редакцією Т. Шевченка, А. Балацької]. — К. : Фенікс, 2012

Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста. Практичний посібник / Інститут масової інформації. — Київ: ТОВ “Софія-А”, 2016. — 184 с.

Казанжи З. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади,-Київ, 2016 - 112 c.

Журналістська діяльність під час мирних зібрань: практичний порадник. - К.,– 2014.- 16с.

Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Основи судової журналістики: посібник для журналістів. — К., 2009

Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: Посібник для суддів. — К., 2008

Судова практика у справах за позовами до ЗМІ: Матеріали науково-практичної конференції 13-14 травня 1999 року, Київ,1999

Д. Саймонс Стисло про дифамацію: Основні концепції законодавства про захист репутації: Посібник для активістів. - К., 2008

Закони та практика ЗМІ в Україні / Харківська правозахисна група – Харків, 2002

Свобода висловлювань в Україні – 2002.Огляд повідомлень про конфлікти в нформаційній сфері України у 2002 році / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Є.Захаров. – Харків: Фоліо, 2003. – 320 с.

Media Law Handbook: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2013

Deborah Potter Handbook of Independent Journalism: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2006

A Responsible Press Office: An Insider’s Guide by Marguerite H. Sullivan.- Global Publishing Solution, 2010

Ставлення до доброчесних інформаторів (whistleblowers): Аналітичні матеріали Інституту прикладних гуманітарних досліджень. - К., 2012

Борн Г. На пути эффективного демократического контроля над деятельностью спецслужб: сравнительное изучение опыта работы различных государств.- Центр демократического контроля над вооруженными силами, Женева, 2005

Борн Г. Лей І. Підзвітність спецслужб: правові норми, досвід і рекомендації.- Осло, 2006

Барікова А. А. Електронна держава: нова ефективність урядування: монографія / А. А. Барікова. — Київ : Юрінком Інтер, 2016. — 224 с.

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України — 2008. / Харківська правозахисна група. — Харків:Права людини, 2011 р. — 512 с.

Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: Навчальний посібник / Авт. кол.: М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В.Кострицький. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 600 с.

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеційська Комісія) Мірило правовладдя: USAID, 2017

Правила оформлення списку джерел у рефератах, курсових та дипломних роботах (Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015)


Усі запропоновані книги розміщено у відкритому доступі на сайтах Українського центру політичних досліджень,Харківської правозахисної групи, Інституту громадянського суспільства , Експертно-дорадчого центру "Правова аналітика",Office of International Information Programs та Інституту медіа права