ПИТАННЯ ЗАЛІКУ

для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності "Право" /гр.П-171з/

та перелік джерел для підготовки до нього

1. Поняття інформації з обмеженим доступом, її види та підстави обмеження доступу до інформації

2. Поняття та характеристика державної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом

3. Етапи віднесення інформації до державної таємниці в Україні та їх значення в забезпеченні охорони державної таємниці

4. Система суб’єктів охорони державної таємниці: перелік, ієрархія, розподіл функцій

5. Роль та місце СБ України як спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці.

6. Перелік та стисла характеристика заходів охорони державної таємниці

7. Зміст дозвільного порядку провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

8. Поняття та порядок надання допуску та доступу до державної таємниці.

9. Відповідальність за правопорушення в сфері охорони державної таємниці

10. Суть службової інформації та порядок надання відомостям цього статусу

11. Порядок користування та забезпечення збереженості документів із грифом «Для службового користування»

12. Відповідальність за правопорушення у сфері обігу службової інформації

13. Правові ознаки комерційної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом.

14. Етапи формування та складові системи захисту комерційної таємниці на підприємстві

15. Нормативно-правове закріплення порядку обігу комерційної таємниці на підприємстві.

16. Відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці.

17. Поняття банківської таємниці та заходи охорони банківської таємниці, які реалізовуються банківською установою

18. Підстави та порядок надання банками банківської таємниці уповноваженим державним органам

19. Порядок судового розгляду заяви про розкриття банківської таємниці

20. Основи діяльності бюро кредитних історій як баз даних інформації, що містить банківську таємницю

21. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері обігу банківської таємниці

22. Поняття, конституційно-правові та міжнародно-правові основи захисту персональних даних

23. Загальні вимоги до обробки персональних даних в Україні, правовий статус володільця та розпорядника персональних даних

24. Правовий статус фізичної особи у правовідносинах, пов’язаних із обробкою її персональних даних

25. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних

26. Відповідальність за правопорушення у сфері обігу персональних даних.

27. Механізми правового захисту лікарської таємниці.

28. Нотаріальна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом

29. Правовий статус адвокатської таємниці.

30. Засоби правового захисту таємниці усиновлення.

Перелік джерел для підготовки до заліку з навчальної дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ»

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141.

2. Закон України «Про інформацію» від 13.01.2011. // Офіційний вісник України вiд 18.02.2011 - 2011 р., № 10, стор. 21, стаття 445, код акту 54789/2011

3. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

4. Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України вiд 07.05.2004 - 2004 р., № 16, стор. 11, стаття 1088, код акту 28609/2004

5. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

6. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

7. Сімейний кодекс України // Офіційний Вісник України 2002, N 7, ст. 273.

8. Кодекс законів про працю України // Вісник Податкової служби України 2006, N22.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

10. Закон України «Про державну таємницю» від 21.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради 1999, N 49.

11. Закон України «Про захист персональних даних» // Офіційний вісник України вiд 09.07.2010 - 2010 р., № 49, стор. 199, стаття 1604

12. Конвенція 108 Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» 1981р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_326

13. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Голос України вiд 09.02.2011 - № 24

14. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.92р. // Відомості Верховної Ради України 1994, N16 від 19.04.94

15. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002р. // Офіційний Вісник України 2003, 4 від 07.02.2003, ст. 95

16. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.92р. // Відомості Верховної Ради України 1992, N22 від 02.06.1992р.

17. Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 23.02.2006р. // Офіційний Вісник України 2006, N 13, ст. 856.

18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. // Офіційний Вісник України 2001,1-2 (частина 1) від 26.01.2001р.

19. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // Офіційний вісник України від 18.11.2014 — 2014 р., № 90, стор. 7, стаття 2576, код акту 74627/2014

20. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» // Офіційний вісник України вiд 05.08.2005 - 2005 р., № 29, стор. 37, стаття 1690, код акту 33092/2005

21. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України 1993, N50 від 14.12.1993

22. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України 1996, N36 від 03.09.96, ст. 164

23. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 5.07.12р. // Офіційний вісник України від 23.08.2012 — 2012 р., № 62, стор. 17, стаття 2509, код акту 62964/2012

24. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92р. // Відомості Верховної Ради України 1993, N4 від 26.01.1993р.

25. Закон України «Про страхування » // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78

26. Закон України «Про нотаріат» від 2.09.1993р. // Відомості Верховної Ради України 1993, N39 від 28.09.1993р.

27. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію: затв. Постановою Кабінету Міністрів України N 736 від 19.10.16р. // Офіційний Вісник України від 04.11.2016 — 2016 р., № 85, стор. 102, стаття 2783, код акту 83568/2016

28. Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затверджений Указом Президента України № 190 від 19.05.20р. // Офіційний Вісник України від 02.06.2020 — 2020 р., № 42, стор. 25, стаття 1359, код акта 99232/2020

29. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 р. № 383, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 р. за N 52/35674 // Офіційний вісник України, 2021, N 7 (29.01.2021), ст. 374.

30. Інструкція про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення: затверджено Наказом Служби безпеки України від 22.03.2017 р. № 173 // Офіційний Вісник України, 2017 р., № 38, стор. 146, стаття 1218, код акту 85861/2017

31. Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні: затв. постановою Кабінету Міністрів України №146 від 27.02.1995 р. // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-95-%D0%BF/print

32. Положення про Державну службу експортного контролю України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України N 159 від 31.05.2015р. // Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, стор. 82, стаття 801, код акту 76344/2015

33. Перелік службової інформації Збройних Сил України (ПСІ – 2011): затв. Наказом Генерального штабу Збройних Сил України № 180 від 20.09.11р. // URL: http://www.mil.gov.ua/content/other/PSI_NPB1.pdf

34. Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України: затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 517 від 16.08.2011р. // URL: a href="http://moz.gov.ua/perelik-vidomostej-scho-mistjat-sluzhbovu-informaciju-v-moz-ukraini

35. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України: затв. Наказом Міністерства юстиції України № 1277/5 від 14.04.2017 // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1277323-17/print1475743543772382

36. Перелік службової інформації, якій надається гриф «Для службового користування», в Міністерстві екології та природних ресурсів України: затв. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від №614 від 28.11.2012 р. // URL: https://menr.gov.ua/documents/662.html

37. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Службі безпеки України: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.08.2012 № 400, URL https://ssu.gov.ua/uploads/documents/2020/05/13/400.doc

38. Інструкція про порядок здійснення Службою безпеки України контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни: затверджено Наказом Служби безпеки України від 18.09.2017 N 471 // Офіційний Вісник України від 10.10.2017— 2017 р., № 79, стор. 47, стаття 2427, код акта 87461/2017

39. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 04.02.2016 № 45 від 29.03.2016 // Офіційний Вісник України — 2016 р., № 23, стор. 307, стаття 933, код акта 81156/2016

40. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: затв. Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 668 від 06.11.2015р.// Офіційний вісник України від 31.12.2015 — 2015 р., № 102, стор. 365, стаття 3560, код акта 79978/2015.

41. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: затв. Постановою Правління Національного банку України N 267 від 14.07.2006 // Офіційний вісник України вiд 23.08.2006 - 2006 р., № 32, стор. 137, стаття 2330, код акту 37132/2006

42. Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації: затв. Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#n11

43. Типовий порядок обробки персональних даних: затв. Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#n11

44. Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних: затв. Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#n11

45. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 4 від 31.03.95р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»

46. Правила адвокатської етики: затв. Установчим З’їздом адвокатів України від 17.12.2012 р. URL: http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/

47. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 р. // Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012

48. Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: затв. Наказом Міністерства юстиції України від № 888/5 від 23 березня 2011р. // Офіційний вісник України, 2011 р., № 25, стор. 41, стаття 1030, код акту 55547/2011

49. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від від 8 жовтня 2008 р. № 905// Офіційний вісник України. - 2008 р.- № 79, Ст. 2660

50. Організація захисту інформації з обмеженим доступом: підручник / А.М.Гуз, О.Д.Довгань, А.І.Марущак та ін..; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – 376 с.URL http://za.inf.ua/bo/oziod11.pdf

51. Організація захисту інформації з обмеженим доступом: навч. посіб. /А.М.Гуз, І.П. Касперський, С.О.Князєв та ін. – К.: Нац. акад., СБУ, 2018. –252 с. // URL: http://za.inf.ua/bo/oziod18.pdf

52. Охорона державної таємниці в Україні: навч. посіб. / Гуз А.М., Касперський І.П., Князєв С.О., та ін...- Київ: Нац. акад.. СБУ, 2017.- 192 с.

53. Організаційно-правові основи захисту службової інформації: навч. посіб. /І.П. Касперський, С.О. Князєв, О.І. Матяш та ін. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. – 120 с. URL: http://za.inf.ua/bo/Posib_DSK.pdf

54. Службова інформація: порядок віднесення та доступу. Практичний посібник / За редакцією Д. М. Слизьконіс.– К.: ЦПСА, 2014.- 76 c URL: http://za.inf.ua/bo/slizkonis_dsk.pdf

55. Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації"– К., 2012 URL http://za.inf.ua/bo/Zacon_Dostup_NPK.pdf

56. Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді / За заг. ред. В. Андрусіва, Д. Котляра ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., – К., 2012 URL http://za.inf.ua/bo/Dostup_Pit_Vidp.pdf

57. Як отримати публічну інформацію? Практичний посібник. Укладено О.Л.Ващук. - Львів, 2011 URL http://za.inf.ua/bo/public_info.pdf

58. Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» / [М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2-е вид. допов. – К., 2012 URL http://za.inf.ua/bo/Metod_Rec_Dostup2.pdf

59. Тихомиров О.О. Правові засади охорони банківської таємниці: електронний навчальний посібник URL: http://obt.inf.ua/

60. Правова охорона нотаріальної таємниці : монографія / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь. – К. : ОВК, 2017. – 190 с.

61. Іваницька Н. Захист комерційної таємниці в трудових правовідносинах // Бизнес и безопасность. — К., 2005. – № 6. — С. 12-14.

62. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

63. Стеценко С.Г. Шатковська І.В. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці): Монографія/ С.Г.Стеценко, І.В.Шатковська. – К.: Атіка, 2010. - 144 с.

64. Мельник К. С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України: монографія / К.С. Мельник; заг. ред. Пилипчук В.Г., Брижко В.М. – К. : ТОВ «ПанТот». – 2016. – 126 с.

65. Тихомиров О.О. Породько В.В. Полонська О.І. Захист персональних даних: правове регулювання: електронний навчальний посібник URL: http://zpd.inf.ua/

66. Жорж M. Саттон Г. Аналіз закону України «Про захист персональних даних».- Страсбург, 2012 URL: http://za.inf.ua/bo/jorj_PDanaiz.pdf

67. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с. URL: http://za.inf.ua/bo/BemPersDani.pdf

68. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. — К.: К.І.С., 2015. — 216 с. URL: http://za.inf.ua/bo/EUpersonalDataProt.pdf